ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι κάθε προϊόν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών και των εξουσιοδοτημένων ρυθμιστικών αρχών για ποιότητα, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Η δέσμευση μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σύστημα ποιότητας που θα εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια ζωής του κάθε προϊόντος μέσω συνεχούς, ολοκληρωμένης και μακροπρόθεσμης παρακολούθησης του ρυθμιστικού περιβάλλοντος των φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 

Η ποιότητα είναι πλήρως ενσωματωμένη στις διαδικασίες μας διεθνώς, θεωρείται κοινή ευθύνη όλου του προσωπικού και επιτυγχάνεται συνδυάζοντας την συλλογική φιλοδοξία και την ατομική συνεισφορά σε όλα τα επίπεδα της Medochemie.

Η ποιότητα των προϊόντων μας διασφαλίζεται από την αθροιστική επίδραση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, των υλικών, των υπηρεσιών και του προσωπικού που εμπλέκονται άμεσα και έμμεσα στις διαδικασίες.   
Κύριος μας στόχος είναι να παράγουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας και να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των πελατών μας. Επομένως, εμείς:

  •  Διασφαλίζουμε την ασφάλεια των ασθενών μέσω της διαχείρισης κινδύνου,  της διασφάλισης της ποιότητας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και της συμμόρφωσης με τον Κανονισμό των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 2017/745.
  • Επιδιώκουμε τη συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών.
  • Παρακολουθούμε και εφαρμόζουμε νέες καινοτόμες τεχνολογίες.
  • Διατηρούμε και βελτιώνουμε συνεχώς την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485:2016 σε κάθε πτυχή των διαδικασιών μας.

Επενδύουμε στη συνεχή βελτίωση του προσωπικού μας μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης